Tietosuojaseloste

Tämä on KeS-Siltaykköset Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Rekisteriseloste on päivitetty 4.5.2022.  

1. Rekisterinpitäjä
KeS-Siltaykköset Oy
Rahtarikatu 2
42100 Jämsä
040 414 1476
jommi.kuronen@siltaykkoset.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
KeS-Siltaykköset Oy
Jommi Kuronen
Rahtarikatu 2
42100 Jämsä
040 414 1476
jommi.kuronen@siltaykkoset.fi

3. Rekisterin nimi
Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan KeS-Siltaykköset Oy:lle antama toimeksianto tai KeS-Siltaykköset Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin yritystietojen käyttötarkoituksia ovat:
• Asiakkaan tunnistaminen ja asiakkaiden yksilöinti (identifiointi).
• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
• Asiakassuhteen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi. Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja KeS-Siltaykköset Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot
• Nimitiedot / yritystiedot
• Henkilötunnus / y-tunnus
• Postiosoite, postinumero ja- toimipaikka
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet
• Tekopaikan osoite
• Asiakasnumero

Asiakkuuteen liittyvät tiedot
• Asiakkaan luottotiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot tiedot tarkistetaan asiakkaalta sopimuksen teon yhteydessä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset
Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa.

KeS-Siltaykköset Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

KeS-Siltaykköset Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten KeS-Siltaykköset Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Rekisteröity voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä .
Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi KeS-Siltaykköset Oy voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.
Asiakastietoja voidaan siirtää KeS-Siltaykköset Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.
Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta KeS-Siltaykköset Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
KeS-Siltaykköset Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
KeS-Siltaykköset Oy:n sähköinen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

KeS-Siltaykköset Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain KeS-Siltaykköset Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat KeS-Siltaykköset Oy:n palveluksessa sekä KeS-Siltaykköset Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika
KeS-Siltaykköset Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat KeS-Siltaykköset Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan asiakaspalvelussa.

KeS-Siltaykköset Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä tiedot sopimusten teon ja laskutustietojen tarkistamisen yhteydessä.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

KeS-Siltaykköset Oy
Jommi Kuronen
Rahtarikatu 2
42100 Jämsä
040 414 1476
jommi.kuronen@siltaykkoset.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, y-tunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen. Asiakas voi toimittaa tarkastuspyynnön myös verkkosivuilla olevalla lomakkeella.